Перейти до вмісту
Полуниця Горіх Банан Яблуко Авокадо Лохина Терен Чорниця Виноград Малина Какао Бузина
Полуниця Горіх Банан Яблуко Авокадо Лохина Терен Чорниця Виноград Малина Какао Бузина

Шановні гості, від вас приховано наш чат, та ваш доступ до форуму обмежений переглядом п'яти тем! Щоб отримати повний доступ до всіх можливостей нашої спільноти, пройдіть просту реєстрацію, та увійдіть під вашим обліковим записом.

Amarilla

Стандарт надання адміністративної послуги з реєстрації приватної нотаріальної діяльності

Recommended Posts

Amarilla    679
               СТАНДАРТ 
     надання адміністративної послуги з реєстрації 
        приватної нотаріальної діяльності 
 

   1. Загальні положення 

   1.1. Цей Стандарт розроблено для підвищення якості виконання 
та доступу до результатів виконання державної функції з питань 
реєстрації приватної нотаріальної діяльності, визначення опису 
процедури  надання  цієї  послуги, складу, послідовності дій 
одержувача та адміністративного органу, строків надання послуги, 
вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості. 

   (Відповідно до статті 24 Закону України "Про  нотаріат" 
( 3425-12 ) та пункту 1.2 Положення про порядок реєстрації 
приватної нотаріальної  діяльності  та  заміщення  приватного 
нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 
22.03.2011 N 871/5 ( z0388-11 ), зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2011 за N 388/19126 (далі - Положення). 

   1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає 
послугу, - Головні управління юстиції Міністерства юстиції України 
в  Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та 
Севастополі (далі - управління юстиції). 

   Інформація про місцезнаходження управлінь юстиції та їх 
контактні телефони розміщена в мережі Інтернет на офіційному 
веб-сайті Міністерства юстиції України: www.minjust.gov.ua. 

   2. Перелік категорій одержувачів 

   Одержувачами адміністративної послуги є особи, визначені 
статтею 3 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), які одержали 
свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, не мають 
судимості за вчинення злочину, не обмежені у дієздатності або не 
визнані  недієздатними  за  рішенням  суду,  не  займаються 
підприємницькою або адвокатською діяльністю, не є засновниками 
адвокатських об'єднань, не перебувають на державній службі або на 
службі в органах місцевого самоврядування, не перебувають у штаті 
інших юридичних осіб, не входять самостійно, через представника 
або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих 
органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ, а 
також не виконують іншу оплачувану роботу, крім викладацької, 
наукової і творчої, у вільний від роботи час. 

   3.   Перелік  документів,  необхідних  для  надання 
адміністративної послуги 

   3.1. Особа, яка має намір зареєструвати приватну нотаріальну 
діяльність,  подає  до  управління  юстиції  заяву. У заяві 
зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде 
займатися нотаріальною діяльністю. 

   До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності 
додаються: 

   - акт сертифікації про відповідність робочого місця (контори) 
приватного нотаріуса встановленим Законом України "Про нотаріат" 
( 3425-12 ) вимогам; 

   - свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та 
його засвідчена в установленому порядку копія; 

   - документ, що підтверджує право власності на приміщення або 
право користуванням приміщенням для розташування робочого місця 
(контори) приватного нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим 
приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення, 
та його засвідчена в установленому порядку копія; 

   - дві фотокартки розміром 3 х 4 см; 

   - власноруч заповнена особова картка, форма якої наведена в 
додатку 1 Положення ( z0388-11 ). 

   - паспорт громадянина України. 

   Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю з 
відміткою управління юстиції про реєстрацію приватної нотаріальної 
діяльності та паспорт повинні бути повернуті особі, яка їх подала. 

   3.2. Повторне реєстраційне посвідчення видається у разі 
втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення, а також у разі 
необхідності внесення до нього виправлень управлінням юстиції під 
тим самим номером разом з додатком до реєстраційного посвідчення. 

   У разі втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення, а 
також  у разі необхідності внесення до нього виправлень до 
управління юстиції особа подає такі документи: 

   - заява про переоформлення реєстраційного посвідчення із 
зазначенням обставин необхідності такого переоформлення; 

   - паспорт громадянина України; 

   -  копія  документа, що підтверджує звернення особи до 
правоохоронних органів, якщо втрата реєстраційного посвідчення 
відбулась у результаті протиправних дій до нотаріуса іншими 
особами; 

   - попереднє реєстраційне посвідчення, пошкоджене або яке 
потребує виправлень, разом з додатком до нього. 

   4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного 
органу, опис етапів надання послуги 

   4.1. Послідовність дій одержувача послуги: 

   подання до управління юстиції повного пакета документів, 
визначених пунктом 3 цього Стандарту, особисто; 

   отримання реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної 
нотаріальної діяльності. 

   В будь-який період з моменту надходження заяви про реєстрацію 
приватної нотаріальної діяльності заявник має право на отримання 
відомостей  про  стан  виконання адміністративної послуги за 
допомогою  засобів телефонного зв'язку або шляхом особистого 
відвідування управління юстиції. Заявнику надається інформація про 
те, на якому етапі виконання знаходиться розгляд його заяви. 

   4.2. Послідовність дій управління юстиції: 

   розгляд документів щодо реєстрації приватної нотаріальної 
діяльності  на  предмет  повноти  комплекту та відповідності 
законодавству; 

   прийняття  рішення про реєстрацію приватної нотаріальної 
діяльності  або  відмову у реєстрації приватної нотаріальної 
діяльності; 

   видача реєстраційного посвідчення; 

   внесення інформації про видачу реєстраційного посвідчення до 
Журналу обліку виданих реєстраційних посвідчень, форма якого 
наведена у додатку 2 до Положення ( z0388-11 ). 

   4.2.1. У разі відповідності змісту заяви про реєстрацію 
приватної  нотаріальної діяльності та відповідних документів, 
перелік яких наведений у пункті 3 цього Стандарту, спеціаліст, 
який відповідає за видачу реєстраційних посвідчень, заповнює бланк 
реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної 
діяльності. 

   Заповнення бланка реєстраційного посвідчення про реєстрацію 
приватної  нотаріальної  діяльності здійснюється за допомогою 
друкарської машинки або з використанням комп'ютерної техніки. 

   Реєстраційне  посвідчення  про  реєстрацію  приватної 
нотаріальної діяльності повинно містити: 

   - назву управління юстиції; 

   - назву нотаріального округу; 

   - прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видається 
посвідчення; 

   - фотокартку цієї ж особи; 

   -  реєстраційний  номер  згідно  Журналу обліку виданих 
реєстраційних посвідчень ( z0388-11 ); 

   - підпис начальника управління юстиції (особи, яка виконує 
його обов'язки); 

   - відбиток печатки управління юстиції. 

   Датою  видачі  реєстраційного  посвідчення  є дата його 
підписання начальником управління юстиції (особи, яка виконує його 
обов'язки). 

   Реєстраційний  номер  згідно  Журналу  обліку  виданих 
реєстраційних  посвідчень  (  z0388-11  )  проставляється  у 
реєстраційному посвідченні після його реєстрації у зазначеному 
Журналі. 

   Видача повторного реєстраційного посвідчення здійснюється у 
порядку, встановленому пунктами 3, 4 Стандарту. 

   На  реєстраційному  посвідченні,  що видається повторно, 
спеціалістом  управління  юстиції  проставляється  відмітка 
"Повторне". 

   Спеціаліст управління юстиції в день виникнення підстав, 
передбачених абзацом четвертим цього ж пункту Стандарту, для 
внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру нотаріусів, але 
не  пізніше  наступного  робочого  дня,  надсилає Державному 
підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України 
повідомлення згідно з додатком 2 Порядку ведення Єдиного реєстру 
нотаріусів  ( za926-10 ), затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 13.10.2010 N 2501/5 ( z0926-10 ). 

   4.2.2. Заявники, які звернулись до управління юстиції із 
заявами про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (видачу 
повторного  реєстраційного  посвідчення) та надали відповідні 
документи,  обов'язково  інформуються спеціалістами управління 
юстиції: 

   - про строк завершення процедури оформлення документів та 
видачу  реєстраційного  посвідчення  про реєстрацію приватної 
нотаріальної  діяльності  (видачу  повторного  реєстраційного 
посвідчення); 

   - про відмову у реєстрації приватної нотаріальної діяльності. 

   5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також 
до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання 
адміністративної послуги 

   Строк  виконання  адміністративної  послуги з реєстрації 
приватної нотаріальної діяльності не повинен перевищувати семи 
днів з дня подання заяви про реєстрацію приватної нотаріальної 
діяльності. 

   Строк виконання адміністративної послуги з видачі повторного 
реєстраційного посвідчення не повинен перевищувати трьох днів з 
дня подання заяви про видачу такого реєстраційного посвідчення. 

   6.  Вичерпний  перелік  підстав  для відмови у наданні 
адміністративної послуги 

   Управління   юстиції   може   відмовити  одержувачеві 
адміністративної послуги у випадках, передбачених частиною 5 
статті 24 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) та пунктом 3 
Положення ( z0388-11 ). 

   Відмова  у  реєстрації приватної нотаріальної діяльності 
допускається лише в разі, коли подані документи не відповідають 
установленим вимогам законодавства. 

   7. Опис результату, який повинен отримати одержувач 

   Кінцевим етапом надання адміністративної послуги є: 

   - видача реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної 
нотаріальної  діяльності,  форма якого наведена в додатку 2 
Положення ( z0388-11 ); 

   - відмова у видачі реєстраційного посвідчення про реєстрацію 
приватної нотаріальної діяльності. 

   8.  Інформація  про платність або безоплатність надання 
адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата 
передбачена 

   Послуга  з  реєстрації приватної нотаріальної діяльності 
надається управліннями юстиції безкоштовно. 

   9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують 
надання  адміністративної  послуги,  включаючи  вимоги до їх 
кваліфікації 

   Посадова  особа,  яка  безпосередньо  забезпечує надання 
адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного 
професійного  спрямування  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста або магістра. 

   10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з 
урахуванням його транспортної і пішохідної доступності 

   Місцезнаходження  адміністративного  органу,  що  надає 
адміністративну  послугу  з реєстрації приватної нотаріальної 
діяльності, знаходиться в доступних та зручних місцях, зокрема, з 
огляду на належне транспортне та пішохідне сполучення. 

   11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому 
одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про 
надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо 

   11.1. Інформація про місцезнаходження, контактні телефони 
(телефони для довідок), Інтернет-адреси, адреси електронної пошти 
управління юстиції розміщені: 

   на Інтернет-сайті управління юстиції; 

   на інформаційних стендах управління юстиції. 

   11.2. Відомості про графік роботи управління юстиції можуть 
бути отримані за телефоном для довідок, а також розміщені: 

   на Інтернет-сайті управління юстиції; 

   на інформаційних стендах управління юстиції. 

   12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення 
дій  та  прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на 
адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, 
у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної 
послуги 

   Послуга надається по мірі надходження заяв та відповідних 
документів у терміни, визначені законодавством. 

   13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при 
зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги 

   13.1.  Інформація про порядок виконання адміністративної 
послуги надається: 

   безпосередньо в управлінні юстиції; 

   з використанням засобів телефонного зв'язку; 

   шляхом розміщення в інформаційно-телекомунікаційних засобах 
загального  користування (зокрема шляхом розміщення в мережі 
Інтернет). 

   Інформація про процедуру виконання адміністративної послуги 
може бути отримана по телефону для довідок, а також розміщена в 
інформаційно-телекомунікаційних засобах загального користування 
(зокрема, в мережі Інтернет), на інформаційних стендах управління 
юстиції. 

   13.2. На інформаційних стендах та Інтернет-сайтах управління 
юстиції має бути розміщена наступна інформація: 

   - перелік спеціалістів управління юстиції, які беруть участь 
у  наданні  адміністративної  послуги з реєстрації приватної 
нотаріальної діяльності. 

   - перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 
з даного виду надання адміністративної послуги; 

   - текст стандарту надання адміністративної послуги, зразок 
заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності; 

   - перелік документів, які необхідні для реєстрації приватної 
нотаріальної діяльності, а також вимоги до документів, що подають 
для здійснення реєстрації; 

   - графік прийому громадян; 

   - порядок надання консультацій, довідок; 

   - порядок розгляду скарг на рішення, дій чи бездіяльності 
осіб, які уповноважені на виконання державної функції. 

   13.3.   Консультації  (довідки)  з  питань  надання 
адміністративної  послуги  надаються  спеціалістами управління 
юстиції. 

   Консультації надаються з питань: 

   - переліку документів, необхідних для реєстрації приватної 
нотаріальної діяльності; 

   - часу прийому та видачі документів; 

   - строку виконання адміністративної послуги з реєстрації 
приватної нотаріальної діяльності; 

   - порядку оскарження рішення, дій чи бездіяльності, що були 
прийняті під час надання адміністративної послуги. 

   Консультації надаються спеціалістами управління юстиції при 
особистому зверненні або за допомогою засобів телефонного зв'язку. 

   14.  Особливості надання адміністративної послуги особам 
похилого віку та інвалідам тощо 

   Чинним законодавством не встановлено особливого порядку при 
наданні послуги з реєстрації приватної нотаріальної діяльності 
особам похилого віку, інвалідам тощо. 

   15.  Порядок  подачі,  реєстрації  і розгляду скарг на 
недотримання стандарту 

   Скарга на дії працівників управлінь юстиції щодо недотримання 
Стандарту  розглядається  відповідним управлінням юстиції або 
Міністерством юстиції в установленому законодавством порядку. 

   Відмова у реєстрації приватної діяльності може бути оскаржена 
до суду в місячний строк з дня її одержання. 

 

Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1555323-09

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Гість
Ви не авторизовані. Якщо у вас є акаунт, будь ласка, увійдіть.
Відповісти в тему...

×   Ви вставили відформатований вміст.   Видалити форматування

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання

×   Ваше попереднє повідомлення було відновлено.   Очистити редактор.

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Зараз на сторінці   0 користувачів

  Немає користувачів, які переглядають цю сторінку

 • Статистика користувачів

  • Всього користувачів
   6 312
  • Рекорд онлайну
   81

  Новий користувач
  Eldarodv
  Реєстрація
 • Зараз у мережі (Повний список)

  Немає користувачів у мережі в даний момент.

×